Kā tiek izmaksāta un aprēķināta atvaļinājuma nauda?

Apmaksātais atvaļinājums ir ikviena darbinieka gaidītākais brīdis - tā ir iespēja izrauties no darba pienākumiem, atpūsties, kā arī veltīt vairāk laika savai ģimenei un draugiem, tajā pašā laikā neuztraucoties, ka par atvaļinājuma laiku netiek maksāts. Šobrīd ikgadējais apmaksātais atvaļinājums par vienu darba gadu ir ne mazāks kā četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un atvaļinājumu var izmantot pilnā apmērā, ja darbinieks vienā darba vietā nostrādājis vismaz sešus mēnešus.

Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un saņemt atvaļinājuma naudu, taču ikvienam darbiniekam ir jāzina, ka tas saistās arī ar dažādām formalitātēm - šajā raksta vairāk par to, kā tiek izmaksāta un aprēķināta atvaļinājuma nauda!

Kā tiek aprēķināta atvaļinājuma nauda?

Atvaļinājuma naudas aprēķinam tiek piemērots vidējās izpeļņas aprēķinu, ko regulē Darba likuma 75. pants - šajā pantā noteikts, ka vidējā izpeļņa tiek aprēķināta no pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem, un tajā tiek ņemta vērā gan darba alga, gan normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī prēmijas. Vidējā izpeļņā neietilpst komandējuma nauda un darba devēja izmaksātie pabalsti, t.sk. pārejošas darbnespējas dienu apmaksa.

Apmaksātā atvaļinājuma laikā darba devējs apmaksā tikai tās dienas, kurās darbiniekam būtu bijis jāstrādā, piemēram, ja atvaļinājums ir 4 kalendārās nedēļas jeb 28 dienas, apmaksātas tiek 20 darba dienas, savukārt, ja atvaļinājums ir 2 kalendārās nedēļas jeb 14 dienas, apmaksātas tiek 10 darba dienas. Viena mēneša laikā darbinieks uzkrāj 1,67 atvaļinājuma dienas. Apmaksāto darba dienu skaits atkarīgs no darba līgumā noteiktā darba laika.

Dienas vidējā izpeļņa tiek aprēķināta pēc formulas: pēdējo sešu kalendāro mēnešu darba samaksas kopsumma / pēdējo sešu kalendāro mēnešu laikā nostrādāto dienu skaits. Ja darbiniekam ir summētais darba laiks, dienas vidējā izpeļņa tiek aprēķināta pēc formulas: stundas vidējā izpeļņa x vidējais nostrādātais stundu skaits darba dienā (pēdējo sešu kalendāro mēnešu laikā nostrādātais stundu skaits / pēdējo sešu kalendāro mēnešu darba dienu skaits).

Turpinājumā apskatām divus dažādus piemērus ar dažādām mēneša algām:

Pirmais piemērs

  • Darba samaksas apmērs - 1000 eiro (bruto) mēnesī
  • Pēdējo sešu kalendāro mēnešu laikā nostrādāto dienu skaits - 120
  • Atvaļinājuma laiks - 4 kalendāra nedēļas (28 dienas)

Dienas vidējā izpeļņa: 1000 x 6 / 120 = 50 eiro (bruto)

Atvaļinājums: 50 x 20 = 1000 eiro (bruto)

Otrais piemērs

  • Darba samaksas apmērs - 1500 eiro (bruto) mēnesī
  • Pēdējo sešu kalendāro mēnešu laikā nostrādāto dienu skaits - 100
  • Atvaļinājuma laiks - 2 kalendāra nedēļas (14 dienas)

Dienas vidējā izpeļņa: 1500 x 6 / 100 = 90 eiro (bruto)

Atvaļinājums: 90 x 10 = 900 eiro (bruto)

Vairumā gadījumu izmaksātā nauda par atvaļinājumu, kas ir 4 kalendāra nedēļas, ir vienāda ar vienu mēneša algu. Tomēr ņemiet vērā - atvaļinājuma naudas apmērs var būt atkarīgs arī no kādām specifiskām piemaksām vai prēmijām, kas dažādās darba vietās atšķiras. Ja darbinieks neizprot, kā darba devējs noteicis vidējo izpeļņu un veicis ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma naudas aprēķins, viņam ir tiesības vērsties pie darba devēja un lūgt paskaidrojumus. 

 

Kā tiek izmaksāta atvaļinājuma nauda?

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu cilvēki vēlas izmantot pēc iespējas lietderīgāk, nododoties dažādām aktivitātēm un izklaidēm, piemēram, dodoties ceļojumos, līdz ar to aktuāls ir jautājums par to, kad un kā izmaksā atvaļinājuma naudu - atvaļinājuma laikā, pirms vai pēc tā?

Darba likuma 69. panta 4. daļa paredz, ka darba devējam ir pienākums samaksu par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam un samaksu par atvaļinājumu veikt ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma sākuma. Vienojoties ar darba devēju, pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma, samaksu par atvaļinājumu un darba samaksu par laiku līdz atvaļinājumam var izmaksāt citā laikā, piemēram, pēc atvaļinājuma, bet ne vēlāk kā kopā ar nākamo darba algu.

Darbiniekam nav jālūdz atvaļinājuma piešķiršanu - darba devējam tas ir jāpiešķir! Ja darba vietā ir sarežģījumi vai ārkārtas situācija, saskaņā ar likumu pēc darbinieka un darba devēja vienošanās atvaļinājuma daļu var pārcelt uz nākamo gadu, taču ne vēlāk!

Tad, ja darbiniekam piešķirtais atvaļinājums ticis pārcelts, atvaļinājuma daļa nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām! Taču šāda situācija rada zināmu risku - tad, ja darbinieks ir tuvākā gada laikā nolēmis pārtraukt darba attiecības, saskaņā ar likumu darba devējam ir tiesības no viņa atprasīt avansā izmaksāto atvaļinājuma naudu.

Turklāt, nedrīkst būt tāda situācija, kad darbinieks nav bijis atvaļinājumā vairākus gadus, tādēļ ir noteikts, ka ikgadējais apmaksātais atvaļinājums jāizmanto tekošā vai nākamā gada laikā, pretējā gadījumā atvaļinājums tiek anulēts, kā arī nauda netiek izmaksāta - atvaļinājumu darba devējs var kompensēt naudā tikai tad, kad darbinieks ir izbeidzis darba attiecības!

Ziniet savas tiesības uz to, kas Jums dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - ikvienam darbiniekam, kurš vienā darba vietā nostrādājis sešus mēnešus, ir tiesības uz pilnu apmaksāto atvaļinājumu. Atvaļinājumu var izmantot ikviens, kuram ir noslēgts darba līgums, neatkarīgi no tā, kāds ir darba laiks, turklāt atvaļinājums pienākas arī jauniešiem līdz 18 gadu vecumam!

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā plānojat īstenot kādu sapni, piemēram, doties ceļojumā uz kādu eksotisku zemi? Sapņu īstenošanai ne vienmēr pietiek ar darba samaksu, un, iespējams, var noderēt tāda iespēja kā patēriņa kredīts no Ferratum.lv. Tomēr atcerieties, ka ikviens kredīts ir nopietnas saistības, tādēļ rūpīgi izvērtējiet savas iespējas to atmaksāt!

Jūs varētu interesēt arī

Sorry, there are errors on the page: